OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodě. Zadáním objednávky kupující souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Prodávající se, potvrzením objednávky na registrační e-mail kupujícího, zavazuje objednané zboží kupujícímu dodat. Kupující se zároveň zavazuje objednané zboží v termínu převzít a při převzetí zboží uhradit spolu s poplatkem za dopravné.

1. Objednávka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.  Vlastnické právo objednaného zboží přechází na kupujícího převzetím po zaplacení. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Možnosti podání objednávky:

 • telefonicky - jsme Vám k dispozici na telefonním čísle  581226074
 • objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu pronad@pronad.cz.
 • osobní odběr - zboží si můžete vyzvednout na naší firmě na adrese Teličkova č.40/430, Přerov-Předmostí , PSČ: 751 24

U on-line objednávky je nutné vyplnit označená políčka. Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení najdete nějaké nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

2. Platební podmínky

 • platba v hotovosti při osobním odběru zboží
 • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
 • platba dobírkou při dopravě přepravní službou

3. Ceník poštovného

Dobírkou - v tomto případě je vámi objednané zboží zasláno prostřednictvím zajištěného dopravce na adresu, uvedenou v objednávce.

V případě dodávky zboží, jehož hmotnost dosahuje 30 kg a více, je kupující vždy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, nebo po domluvě bude zasláno za smluvní cenu přepravcem na adresu kupujícího. 

Autobaterie podléhají speciálnímu tarifu za zaslání zboží. Jednotný příplatek za poštovné je 200 kč vzhledem k tomu, že se jedná o specifické zboží se zvláštním zacházením (především neklopit).

4. Dodávka zboží

Zboží je expedováno ještě stejný nebo druhý den od obdržení objednávky a doručeno zákazníkovi následující den. U zboží na objednávku dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

5. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). Po obdržení vráceného zboží, prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

6. Záruční podmínky

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné  a spotřebitelem na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Na právní vztahy uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, na straně druhé se použije právní úprava odpovědnosti za vady obsažená v zákoně č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,  v platném znění.

Spotřebitelem je fyzická, resp. právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, kterou kupující sám nezpůsobil, může kupující v záruční době uplatnit právo z odpovědnosti za vady prodaného výrobku. Konkrétní nárok uplatňuje kupující reklamací na provozovně, kde výrobek zakoupil. Koupi musí kupující prokázat fakturou nebo účtenkou, která zároveň slouží jako záruční list.

Zboží prodávané prodávajícím je (s výjimkou autodoplňků) určeno k odborné montáži. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Dokladem se rozumí potvrzení o montáži dílu, s uvedením technologického postupu nebo faktura, popř. stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo (nutno uvést SPZ) namontována součástka, která je předmětem reklamace (identifikace podle objednacího kódu zboží). V tomto dokladu je dále nutné uvést stav tachometru při výměně dílu.

Záruční doba v případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím  a spotřebitelem je stanovena na 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

V případě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a fyzickou, resp. právnickou osobou, která není spotřebitelem, je stanovena záruční doba na 6 měsíců, pokud záruční list nestanoví lhůtu delší nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou na delší záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užíváním.

Reklamace bude vyřízena na základě výsledku posouzení výrobce, nejpozději však do 30 dnů. Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník sepíše se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout této osobě všechny požadované údaje.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo neodborně instalováno, montováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

7. Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující  dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem.

8. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, zák. č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Děkujeme za Váš zájem o naše zboží!

MzE4ZTk2